detske pokoje

komody a skrinky

Reklamácie


ako predchádzať nedorozumeniam


1. Pred prevzatím zásielky starostlivo skontrolujte obal, či nie je poškodený.

2. Skontrolujte obsah balíka, pred prevzatím a podpísaním dodacieho listu (faktúry).

3. Prekontrolujte zásielku s priloženou faktúrou.

4. Ak je obal alebo obsah viditeľne narušený v dôsledku dopravy, spíšte s prepravnou
firmou reklamačný protokol a informujte nás o poškodení.

5. Uchovajte si obaly, obzvlášť špeciálne veľké obaly, manuály a všetko príslušenstvo
pre prípad možnej reklamácie.

6. V prípade reklamácie nás okamžite kontaktujte na email reklamace@nabytek-pro-vas.cz alebo tel 732 606 603 a my vám oznámime presný postup reklamačného konania (väčšinou pri zjištní vady na výrobku vymieňame kus za kus). Poštovné už nehradíte. V tomto prípade je nutné vadu nafotiť a fotky odoslať na vyššie uvedený email)

 

 

Reklamačný poriadok


V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.
Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.tvoje-matrace.cz reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese Daniel Jurášek, Kráčiny 285, 769 01 Holešov alebo na e-mailovej adrese: reklamace@nabytek-pro-vas.cz. Oznámenie o závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, ako závada vznikla.
Obratom po obdržaní oznámenia o závadách podľa bodu 1 a 2 tohto reklamačného poriadku predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci vadný tovar doručiť (sídlo predávajúceho, predajne predávajúceho alebo autorizovaný servis a pod).
Pre úspešné vybavenie reklamácie nie je nevyhnutne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru a záručný list, kúpu je možné doložiť aj inými spôsobmi napr svedeckú výpoveďou. Tovar zaslaný do servisného strediska nemusí byť kompletný, stačí zaslať len tú časť, na ktorej sú závady alebo časti, ktoré s chybnou časťou súvisia.
V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je zákazník povinný tovar zabaliť buď do originálneho obalu alebo v prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.
Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Ak nie je záručný list u tovaru doložený, nahrádza ho faktúra.
V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Záručná doba je dva roky, pokiaľ nie je na predanej veci, jej obale, návode alebo záručnom liste vyznačená doba dlhšia. Ak je záručná doba dlhšia ako dva roky, určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak je reklamácia dôvodná, predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve kupujúceho, aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle kupujúcemu na jeho náklady poštou na adresu určenú kupujúcim.
Ak predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie predávajúci kupujúcemu oznámi, koľko by stála výmena alebo oprava tovaru.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu, či žiada o vykonanie výmeny či opravy tovaru za odplatu, inak je povinný si tovar v tej istej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu adresu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu nesie kupujúci.


Hľadať

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0 Kč
Spolu 0 Kč

Košík Pokladňa